۱۴۰۱ شنبه ۲ مهر
مزایده واگذاری امور مرکز پناه 1 و 2 معاونت درمان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۱/۳/۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۱/۳/۹
واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۹
مهلت دریافت اسناد: ۱۴۰۰/۲/۱۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۴۰۰/۲/۱۹
واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2
معاونت درمان دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
مزایده مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان
تجدید مزایده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان
تجدید مزایده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۱۱/۷
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۸۹/۱۱/۷
واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۲۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۱۰/۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
دریافت اسناد از طریق www.setadiran.ir می باشد.
واگذاری امور لنژری مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۶/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۲۵
تکمیل پایگاه ولیعصر شهربابک(فقط جهت مشاهده)
ارجاع پاکات ب1 به کمیته فنی بازرگانی در تاریخ 98/6/13 وبازگشایی پاکات ارزیابی وتائید شده در تاریخ98/6/20 ساعت 13می باشد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۶/۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۱۲
تکمیل مرکز سلامت یزدانشهر زرند(فقط جهت مشاهده)
ارجاع پاکات ب1 به کمیته فنی بازرگانی در تاریخ 98/6/13 وبازگشایی پاکات ارزیابی وتائید شده در تاریخ98/6/20 ساعت 13می باشد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۶/۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۶/۱۲