۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۸/۱۱/۲۸

 

                                                                    واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  8:00

 تاریخ  

1398/11/28

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  1398/11/28

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  14 تاریخ 1398/11/29

 * محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 

 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

*محل فروش اسناد  :  كرمان-ابتدای جاده هفت باغ علوی-دانشگاه علوم پزشكي- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - اداره تدارکات

دریافت سایر اسناد مناقصه (جدید)