۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۵/۲۸
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۸/۶/۲
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۸/۶/۱۲

 

                                                                    تکمیل مرکز سلامت شهری یزدانشهر شهرستان زرند

 

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  14:30

 تاریخ  

1398/6/2

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  1398/6/12

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  13 تاریخ 1398/6/13

 * محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 

 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

*محل فروش اسناد  :  كرمان-ابتدای جاده هفت باغ علوی-دانشگاه علوم پزشكي- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - اداره تدارکات

دریافت سایر اسناد مناقصه (جدید)