۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
تاریخ انتشار:
۱۳۹۸/۴/۳۱
مهلت دریافت اسناد:
۱۳۹۸/۵/۹
مهلت ارسال مدارک:
۱۳۹۸/۵/۱۹

امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور

آخرین مهلت دریافت اسناد : ساعت  14:30

 تاریخ  

1398/5/9

 

       

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :

ساعت  ۱۴:۳۰ تاریخ  1398/5/19

 

       

بازگشایی پاکات :

ساعت  13 تاریخ 1398/5/20

 * محل تحویل مدارک : ابتدای جاده هفت باغ علوی - ساختمان معاونت غذا و دارو - اداره حراست دانشگاه 

 
*محل دریافت پاکات الف ، ب ، ج : ابتدای جاده هفت باغ علوی- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی -دبیرخانه مناقصات دانشگاه

*محل فروش اسناد  :  كرمان-ابتدای جاده هفت باغ علوی-دانشگاه علوم پزشكي- سازمان مرکزی - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - اداره تدارکات

دریافت سایر اسناد مناقصه (جدید)