۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان کوهبنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۵
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تکمیل مرکزسلامت شهری کیانشهرکوهبنان (فقط جهت مشاهد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تکمیل مرکز سلامت شهری 2 طبقه رابر(فقط جهت مشاهده)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تکمیل مرکز سلامت شهری خبر بافت(فقط جهت مشاهده)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
واگذاری امور مراقبت های سلامت حاشیه شهرهای بلوک (6
شهرستانهای بافت و بردسیر و شهربابک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
واگذاری امور مراقبت های سلامت حاشیه شهری بلوک (5)
شهرستانهای زرند و راور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
واگذاری امور مراقبت های سلامت حاشیه شهری کرمان (4)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
واگذاری امور مراقبت های سلامت حاشیه شهری کرمان (3)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
واگذاری امور مراقبت های سلامت حاشیه شهری کرمان (2)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳