۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان رابر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۱۴
واگذاری امورخدمات عمومی شبکه بهداشت درمان راور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پایگاههای روستایی 115
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پایگاههای شهری 115
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پایگاههای جاده ای 115
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
تکمیل پایگاه سلامت شهری ماهان(فقط جهت مشاهده)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تکمیل مرکز سلامت شهری محمد آبادزرند(فقط جهت مشاهده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تکمیل عملیات ابنیه بیمارستان اعصاب و روان دانشگاه
فقط جهت مشاهده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان بافت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
واگذاری امورخدمات مرتبط با آموزش معاونت آموزشی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲