۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پایگاههای شهری 115
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پایگاههای جاده ای 115
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
تکمیل پایگاه سلامت شهری ماهان(فقط جهت مشاهده)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تکمیل مرکز سلامت شهری محمد آبادزرند(فقط جهت مشاهده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
تکمیل عملیات ابنیه بیمارستان اعصاب و روان دانشگاه
فقط جهت مشاهده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان بافت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
واگذاری امورخدمات مرتبط با آموزش معاونت آموزشی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۲/۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان کوهبنان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۲/۵
ارائه خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تکمیل مرکزسلامت شهری کیانشهرکوهبنان (فقط جهت مشاهد
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷