۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
واگذاری یک باب ساختمان مرکز بهداشتی درمانی گلزار
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۲۷
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۹
واگذاری امور خدمات عمومی کلینیک جوادالائمه (ع)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۲۲
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۳
واگذاری امور فضای سبز دفترمرکزی دانشگاه
فضای سبزپردیس، مهمانسرای پزشکی و مجموعه ورزشی چمن دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۳۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۶
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۳/۱۹
واگذاری امور خدمات عمومی دفترمرکزی دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۳۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۶
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۳/۱۹
واگذاری امورتاسیسات دفترمرکزی وجوادالائمه(ع)(تجدید
( تجدید مناقصه )
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۴
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۱
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۳/۱۸
واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزشی شهید بهشتی(تجدید)
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۸
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۲۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۳/۶
امور اجرا، نظارت ونگهداری تجهیزات وخدمات رایانه ای
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۰
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۱۷
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۲۸
واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهربابک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۳۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۸
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۲۱
واگذاری امور تاسیسات دفترمرکزی و جوادالائمه(ع)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۳۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۷
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۱۶
واگذاری امور تاسیسات مرکز آموزشی شهید بهشتی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۵
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۲/۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۲/۱۴