۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا( شهربابک)
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولی عصر (عج) شهربابک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۵
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا(بافت)
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان خاتم انبیاء (ص) بافت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۴
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا (راور)
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) راور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۵
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا(بردسیر)
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان قائم (عج) بردسیر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۴
امور دبیرخانه
امور دبیرخانه ستاد مرکزی و معاونت های آموزشی و درمان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۲
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویان
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا دانشجویان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۹
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۲
واگذاری امور کمک پرستاری مراکز درمانی دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۰
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۴
واگذاری امور خدمات عمومی دانشگاه
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۱۵
واگذاری امورخدمات عمومی بیمارستان شهید بهشتی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۹
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۲۷
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۱۰
واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت درمان ارزوئیه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۳
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۳/۲۶
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۱۰