۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
واگذاری یک باب ساختمان مرکز بهداشتی درمانی گلزار
تجدید مزایده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۴
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۳۰
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۱۲
واگذاری امور خدمات عمومی دفترمرکزی دانشگاه
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۹
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۲۶
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۷
احداث وتکمیل مرکز شبانه روزی،سرایداری چترود کرمان
فقط جهت مشاهده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۲۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۶
تکمیل مرکزسلامت شهری،خانه پزشک وسرایداری شفا راور
فقط جهت مشاهده
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۲۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۶
واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت درمان ارزوئیه
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۲۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۵
واگذاری امور خدمات عمومی کلینیک جوادالائمه (ع)
تجدید مناقصه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۷
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۲۵
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۵/۵
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا(بیمارستان شهیدباهنر)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۱
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۷
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۹
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا( شهربابک)
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ولی عصر (عج) شهربابک
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۵
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا(بافت)
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان خاتم انبیاء (ص) بافت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۴
امور تهیه، طبخ و توزیع غذا (راور)
امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) راور
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۶
مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۴/۱۳
مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۴/۲۵