۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
اصلاحیه

بند ذیل به شرایط اختصاصی قرارداد امور تهیه، طبخ و توزیع غذا الحاق می گردد.

در صورتیکه بر اساس بخشنامه های بالا دستی در خصوص تنظیم وضعیت بازار، طبق معرفی نامه دانشگاه سهمیه گوشت (اعم از قرمز، سفید و ماهی) به پیمانکار طرف قرارداد دانشگاه اختصاص یابد یا در آنالیز غذاهای دانشگاه گوشت گرم باشد و پیمانکار مربوطه بنا به وضعیت بازار و پس از تائید ناظر منصوب قرارداد گوشت منجمد در غذاهای پخت شده استفاده نماید، ما به التفاوت قیمت گوشت طبخ شده ناشی از موارد فوق الذکر از پیمانکار کسر می گردد. مفاد بند مذکور ضمن العقد مورد پذیرش پیمانکار قرار گرفت.