دوشنبه ١٣٩٧/٧/٢٣    EN

مناقصات فعال دانشگاه قابل توجه پیمانکاران محترم    
ارائه مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات دانشگاه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات و مزایدات این دانشگاه از ابتدای دی ماه سال 1396 صرفا" به صورت الکترونیکی، در سایت خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه به آدرس  : http://www.kmu.ac.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://iets.mporg.ir درج می گردد.لذا از مناقصه گران و مزایده گران دعوت می گردد به صورت روزانه از سایت های مذکور بازدید بعمل آورند.​ در صورت تغییر اسناد هرگونه اصلاحیه در این سایت درج میگردد 
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
مدارک مورد نیاز در مناقصات(پاکت ب) 

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری
                               واگذاری امور داروخانه های بلوک 1 به منظور ارائه تجهیزات و ارائه خدمات داروئی
                          *     واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
                                                                           *  اصلاحیه
احتراماً، باستناد بند 31 فراخوان مناقصه امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور، بدینوسیله اسناد کامل مربوط به مواد مصرفی و گندزدایی آن مرکز به شرح فایل پیوست ارائه می گردد:
                                                                         *فایل *
                                                                   * اصلاحیه 2 *
احتراماً،باستناد بند 31 فراخوان مناقصه امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ، بدینوسیله اصلاحیه برگ آنالیز قیمت  مربوط به برگ پیشنهاد قیمت بشرح فایل ذیل ضمیمه می گردد:
                                                                                 * فایل*

                          *        واگذاری امور خدمات عمومی شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت  
                                        واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری زرند
             *         واگذاری امور خدمات مرتبط با پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری
*       تکمیل مرکز بهداشتی شامل ساختمان مرکز، خانه پزشک ، سرایداری دهسرد شهرستان ارزوئیه
*        تکمیل مرکز بهداشتی شامل ساختمان مرکز ، خانه پزشک ، سرایداری پیرجل شهرستان شهربابک

نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 999  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٦٣٢٨١
 ایـن مـاه : ٢٤٤٤
 ایـن هـفتـه : ٣٨٧
 دیـروز : ١٤٣
 امـروز : ٨٤