دوشنبه ١٣٩٦/٨/٢٩    EN

مناقصات فعال دانشگاه قابل توجه پیمانکاران محترم    
ارائه مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات دانشگاه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات و مزایدات این دانشگاه از ابتدای دی ماه صرفا" به صورت الکترونیکی، در سایت خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه به آدرس  : http://www.kmu.ac.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://iets.mporg.ir درج می گردد.لذا از مناقصه گران و مزایده گران دعوت می گردد به صورت روزانه از سایت های مذکور بازدید بعمل آورند.​ در صورت تغییر اسناد هرگونه اصلاحیه در این سایت درج میگردد 
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
مدارک مورد نیاز در مناقصات(پاکت ب) * اطلاعیه: احتراماً، با عنایت به درخواست تعدادی از متقاضیان مناقصه خرید و اجرای شبکه رایانه پسیومرکز آموزشی درمانی شهید باهنر ،بدینوسیله فایل نقشه ها به صورت واضح و خوانا ضمیمه فایل ذیل می گردد.
فایل  

اطلاعیه2 :  احتراماً، باستناد نامه شماره 10/35/33565 مورخ 96/8/23 مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در خصوص تاریخ برگزاری مناقصه خرید و اجرای شبکه رایانه پسیو مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر ، بدینوسیله تاریخ برگزاری مناقصه مذکور بشرح ذیل تمدید می گردد :
تاریخ تحویل پاکات روز سه شنبه مورخ  96/9/7
تاریخ بازگشایی پاکات  روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 

اصلاحیه :
احتراماً، باستناد نامه شماره 10/35/34258مورخ 96/8/29 مدیریت محترم مرکز آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه در خصوص مناقصه خرید و اجرای شبکه پسیو مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر ، بدینوسیله به استحضار میرساند در ماده 12 و 6 مربوط به قرارداد مناقصه مذکور میزان جریمه تاخیر در انجام تعهدات از 3% (سه درصد) به 0.2%(دو دهم درصد) اصلاح می گردد.همچنین اسناد مربوط به آخرین اصلاحات انجام شده در خصوص مناقصه مذکور ضمیمه فایل ذیل می گردد:
فایلنظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 859  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣١٥٣٢
 ایـن مـاه : ٢٧٤٩
 ایـن هـفتـه : ٣٠٨
 دیـروز : ٣٥
 امـروز : ١٠٢