مناقصات فعال دانشگاه قابل توجه پیمانکاران محترم    
ارائه مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت در مناقصات دانشگاه الزامی می باشد.

فراخوان مناقصات و مزایدات این دانشگاه از ابتدای دی ماه صرفا" به صورت الکترونیکی، در سایت خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه به آدرس  : http://www.kmu.ac.ir  و پایگاه ملی مناقصات به آدرس : http://iets.mporg.ir درج می گردد.لذا از مناقصه گران و مزایده گران دعوت می گردد به صورت روزانه از سایت های مذکور بازدید بعمل آورند.​ در صورت تغییر اسناد هرگونه اصلاحیه در این سایت درج میگردد 
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری 
مدارک مورد نیاز در مناقصات(پاکت ب) 


 
* اصلاحیه یک

با عنایت به بند 31 فراخوان مناقصه خدمات عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ، بدینوسیله مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در بند 12 فراخوان  از 66/169/484 ریال به مبلغ 994/491/403 ریال اصلاح میگردد.

*  اصلاحیه دو

با عنایت به بند 31 فراخوان مناقصه امور تاسیسات دانشکده علوم پزشکی سیرجان ، بدینوسیله مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در بند 12 فراخوان از مبلغ 14/738/464 ریال به مبلغ 137/307/733 ریال اصلاح میگردد.


* واگذاری امور خدمات عمومی ستاد مرکزی دانشگاه     
نظرسنجی
کیفیت سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟


 تعداد شرکت کنندگان 738  

آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١١٢٥٨٣
 ایـن مـاه : ٢٥٧
 ایـن هـفتـه : ٢٠١
 دیـروز : ١١٤
 امـروز : ٥٢